19 november 2014

Reglement

Reglement

 

1. Minimumleeftijd lidmaatschap.
Enkel personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt of hebben overschreden kunnen aanvaard worden als lid.
Ieder lid dient volgende procedure te volgen:

– Invullen aanvraagformulier
– Verplicht dragen van veiligheidsbril op skirms en/of trainingen
– Het core team maakt een beslissing of het nieuwe lid wordt toegelaten nadat het potentiële lid meegeweest is naar minimaal 1 skirm samen met andere core leden van T.E.T.H.
– Betaling lidgeld

2. Documenten.
Lid worden kan enkel door gebruik te maken van het officieel inschrijvingsformulier.
Op bepaalde, vooraf aangekondigde, evenementen kan tijdens aanwezigheid van T.E.T.H. ter plaatse een lidmaatschapaanvraag ingediend worden.

3. Lidgeld

Het lidgeld dat betaald moet worden om lid te worden bij de genoemde organisatie bedraagd 50,00 EUR per jaar.

Het lidgeld moet betaald worden op het aangegeven rekeningnummer binnen de 14 dagen na aansluiting of contant aan één van de bestuursleden.

Waneer het jaar ten einde komt, krijgen de leden tijd van 1 december tot 1 februari om het lidgeld van het komende jaar te betalen.

Het lidgeld is niet pro rata het aantal resterende kalenderdagen en moet dus steeds volledig betaald worden.
Het lidjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Indien u aansluit vanaf oktober betaald u enkel nog de resterende maanden + het lidgeld van het volgende  lidjaar.

Tactical Enforcers Team Hoboken behoud zich het recht om aansluitingen te weigeren na overleg met huidige bestuursleden.
Er wordt dan ook een proefperiode ingelast van max 3 maanden (opvolgen reglement,fairplay,etc wordt dan geevalueerd)

Betaling van het lidgeld geld als een tijdelijk akkoord met het regelement en als inschrijving. Er worden dan 14 dagen respijt gegeven voor het in orde brengen van de administratieve verplichtingen. Bij het niet tijdig in orde brengen hiervan, wordt het lid niet ingeschreven en wordt het lidgeld NIET terugbetaald.

4. Plichten aangesloten spelers.

Elk kandidaat lid onderschrijft tijdens de lidmaatschapaanvraag volgende verplichtingen na te leven:

– Het dragen van een veiligheidsbril tijdens de airsoftevenementen.
– Het dragen van de vooraf aangewezen kledij als dit van toepassing is.
– Het naleven van de geldende wetgeving.
– NOOIT alcohol, drugs of zware medicatie te nuttigen voor of tijdens een airsoftevenement.  Er wordt dan ook een nultolerantie ingevoerd.
– Het milieu respecteren.
– Het respecteren van de medespelers en de eigendommen.
– Geen fysiek geweld te gebruiken.
– Zich te onthouden van het gebruik van glazen, metal-coated en metalen BB’s.
– Het gebruiken van biologisch afbreekbare BB’s op buitenlucht terreinen
– Het huishoudelijk reglement van de desbetreffende organisator na te leven.
– Op een skirm zelf, de voorzitter altijd aan te spreken als “meneer de voorzitter”.
– Er wordt ten alle tijden eerlijk gespeeld.

5. Het richten van een replica.
Richt nooit je replica op non-airsofters!  Non-airsofters zijn levende wezens die niet deelnemen aan het desbetreffende airsoftevenement.

6. Lichaamsbescherming.
Het is verplicht om een veiligheidsbril te dragen als je de replica gebruikt tijdens spelen of om te testen.

Het is ook sterk aangeraden stevig schoeisel te dragen.
Het dragen van een mondmasker is niet verplicht maar wel aan te raden.

7. Publiekelijk vertoon van replica’s.
Vermits je replica onder de vrij verkrijgbare wapens valt in de wapenwet is het VERBODEN om met je replica rond te lopen op de openbare weg. Eveneens is het verboden om met een tactische vest rond te lopen.

8. Het dragen van uniformen.

Tactical Enforcer Team Hoboken draagt meestal Camo bij outdoor skirms, en zwarte kledij bij CQB skirms.

Het dragen van het uniform is in België enkel toegelaten vermits er geen kentekens op het uniform staan, maar kan toch voor de nodige problemen zorgen.

In het bezitzijn van een Walkie die dezelfde frequentie als deze van T.E.T.H. kan ontvangen is verplicht.

9. Veiligheid.
Ieder van ons staat mee in voor de veiligheid.  We zien er samen op toe dat iedereen het huishoudelijk reglement of het reglement van de organisator toepast.  Indien dit niet gebeurt kunnen er sancties opgelegd worden door het bestuur. Dit kan zijn stoppen met skirmen voor de rest van de dag, uitsluiting één of meerdere skirms, tot uitsluiting uit Tactical Enforcer Team Hoboken.

10. Verboden
Het is verboden wapens, replica’s en/of –onderdelen te vervoeren in het openbaar.

 • Het transport van wapens, replica’s en/of –onderdelen is enkel mogelijk als elk voorwerp apart en in een gesloten en verzegelde omgeving verpakt is.
 • Het transport van de wapens, replica’s en/of –onderdelen dient te gebeuren door de kortste en veiligste weg te nemen van huis naar het lokaal/evenement en visa versa. Niet nakomen van deze regel resulteert in het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Hierbij is noch de organisatie, noch een andere persoon verantwoordelijk.
 • Het is ten strengste verboden, om een geladen wapen, replica en/of –onderdeel te richten op andere personen, eigendommen en natuur.
 • Het bezit en/of vertoon van volgende wapens is verboden:
  • wapens ontworpen voor uitsluitend militair gebruik, waartoe ook de automatische vuurwapens behoren (zie verder);
  • spring- en valmessen met slot (ook knipmessen of stiletto’s genaamd), vlindermessen, werpmessen, werpsterren (ook shuriken genaamd), boksbeugels; blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp (bijvoorbeeld een mes verborgen in een gordel of pen);
  • degenstokken en geweerstokken die geen historische sierwapens zijn;
  • knotsen en wapenstokken (ook knuppels of matrakken genaamd);
  • vuurwapens die zijn gewijzigd om ze te kunnen verbergen, die zijn verborgen in een ander voorwerp of die niet meer voldoen aan hun kenmerken als beschreven in de vergunning ervoor (bijvoorbeeld een geweer met afgezaagde loop);
  • elektroshockwapens;
  • allerhande spuitbussen (sprays) voor ‘zelfverdediging’;
  • vouwgeweren boven kaliber 20;
  • nunchaku’s (in tegenstelling tot wat velen denken, bestaat hierop geen uitzondering voor Oosterse gevechtssporten!);
  • geluiddempers (al dan niet gemonteerd op een vuurwapen), nachtkijkers en andere onderdelen of hulpstukken die een vuurwapen een verboden karakter geven;
  • bepaalde munitie

Het is verboden om in camouflage-en/of legerkledij zich te begeven naar een evenement en/of vergadering, omdat deze niet in het openbaar toonbaar mogen zijn, met uitzondering op de afgesproken standaard klederdracht. Het meebrengen van kledij en/of een baret is toegelaten, maar het openbaar dragen van andere legerkleding is verboden.

11. Kenbaarheid
Na toelating in team T.E.T.H., zal de speler verschillende patches krijgen van het team, om zich zo kenbaar te maken. Eveneens wordt er geprobeerd (zolang de voorraad strekt) om ook passende kledij met logo en sponsors aan het lid mee te geven.

12. Vervoer
Indien het nieuwe lid geen vervoer naar de skirms heeft, zal er door het bestuur geprobeerd worden om een regeling te treffen met andere leden om te kunnen carpoolen. Wanneer je meerijdt naar een skirm, dient er aan de chauffeur een tegemoetkoming betaald te worden voor de brandstofkosten. Dit bedrag wordt voor het vertrek afgesproken tussen chauffeur en carpoolers.

Indien het nieuwe lid wel eigen vervoer voorziet en nog plaats over heeft, zal hij wanneer mogelijk, zichzelf voorstellen om leden zonder vervoer op te halen. Het spreekt vanzelf dat de chauffeur zelf beslist welke omweg hij wel of niet wil nemen om mensen op te pikken.

13. Administratie
Het bestuur houdt een portfolio bij van elke speler. Hierbij dient een “Unit Registration” formulier te worden ingevuld (Bijgevoegd bij dit reglement). Enige veranderingen dienen zo snel mogelijk vermeld te worden bij de voorzitter, of bij een lid van het bestuur (Core team).

Het portfolio mag op elk moment worden opgevraagd door het lid om dit te bekijken, het mag niet mee naar huis worden genomen, en blijft in het bezit van de voorzitter. Indien het lid uit het team stapt, of wordt ontslagen, zal het portfolio worden vernietigd.

14. Rang
De rangen in het team worden verdeeld door het bestuur en worden bepaald op speelgedrag, ervaring en speelwijze op skirms. Het bestuur bestaat uit het Core Team. Indien een bestuurder uit het team stapt, zal er in het bestuur een plaats worden geopend, na een deliberatie en stemming, kan hierbij een nieuw lid van bestuur worden aangesteld.

Het Core Team heeft de leiding over Tactical Enforcer Team Hoboken, en zullen de regels bepalen en wijzigen indien nodig. Indien een lid of core member meermaals het reglement niet naleeft of ongepast gedrag binnen T.E.T.H. vertoond, kan het coreteam na beraad beslissen om het lidmaatschap te beëindigen.

15. Ontslag of verlaten van T.E.T.H.
Wanneer je T.E.T.H. verlaat, al dan niet vrijwillig, dien je volgende procedure te volgen:

 • Het afgeven van de patchen (Wanneer men een nickname patch bezit, mag deze uiteraard in het bezit blijven van het ontslagnemend lid
 • Het terugbezorgen van enige kledij waar het logo van T.E.T.H wordt op afgebeeld.

16. Skirms

16.1 Inschrijving

Indien je jezelf inschrijft voor een skrim, is de betaling hiervoor dan ook verplicht. Indien je andere personen mee inschrijft, ben je hier ook zelf verantwoordelijk voor, en dient de betaling aan de desbetreffende organisatie alsnog betaald te worden. Indien dit niet gebeurt, ontneemt T.E.T.H elke verantwoordelijkheid tegen het lid op persoonsbasis, en kan T.E.T.H een factuur uitsturen om deze betreffende skirm terug te betalen.

16.2 Betaling

De betaling voor een skirm gebeurt via het CoreTeam, zodat er als team kan worden ingeschreven. Hiervoor heeft elk lid een aparte rekening bij T.E.T.H waarvan de skirm wordt betaald. Indien het bedrag voor de inschrijving aanwezig is, zal dit worden meegedeeld en zo snel mogelijk in orde moeten gebracht worden door het desbetreffende lid. Indien er niet tijdig gestort wordt, zal de inschrijving niet doorgaan.

17. Trainingen

Op verschillende niet-vooraf bepaalde datums in het jaar, kunnen er trainingen worden voorzien door T.E.T.H, de aanwezigheid hiervoor is niet verplicht, maar wel aangeraden.

Hiervoor wordt volgende voorzien door T.E.T.H.

 • Munitie
 • Co2 capsules
 • Targets
 • Terrein

Op de trainingen zijn ook de algemene regels van een skirm van toepassing

Niet leden die een training komen meevolgen dienen een forfetair bedrag van 15,00 EUR te betalen VOOR aanvang van de training.

18.Huisteam

Op volgende locatie(s) is T.E.T.H toegekent als huisteam:

 • AIRSOFT ANTWERP

Dit wilt zeggen dat leden hiervoor bepaalde kortingen of andere voordelen krijgen om hier te spelen. Om van deze voordelen te genieten moet het lidgeld reeds betaald zijn.

Dit wilt ook zeggen dat er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk op deze tereinen te spelen.

19.Communicatie

 19.1 Medelingen

Belangrijke informatie (zoals aanpassingen in het regelement) zullen worden meegedeeld via mail.

Andere informatie zoals inschrijven voor skirms e.d. wordt besproken via “Line Messenger” het is dan ook verplicht om deze app te installeren op smartphone of pc. Na installatie dient de gebruikersnaam meegedeeld te worden aan de voorzitter zodat het lid kan worden toegevoegd aan de juiste chatgroepen.

De App word ALLEEN gebruikt voor communicatie die betrekking hebben op het airsoftgebeuren en op het Team zelf. Bij misbruik van deze App kunnen sancties worden voltrokken die worden bepaald na deliberatie van het CoreTeam.

19.2 Vergaderingen

Per kwartaal wordt minstens 1 grote vergadering georganiseerd om het verloop en de groei van T.E.T.H te bespreken.

Tussentijdse vergadering kunnen ook gebeuren.

De aanwezigheid van het CoreTeam is hierbij verplicht, leden niet maar wordt wel aangeraden.

De data en locatie worden minstens 2 weken op voorhand meegedeeld door eht CoreTeam, voor kleine tussentijdse vergaderingen kan dit korter op datum zijn. Er wordt dan ook verwacht dat elk lid zoveel mogelijk probeert te participeren in deze vergaderingen en eigen inbreng te geven.

Na de vergaderingen worden de notullen naar elk lid doorgestuurd, vorige notullen kunnen altijd opgevraagd worden bij de voorzitter.

T.E.T.H voorziet deze vergaderingen altijd van verschillende dranken, deze kan je navragen bij de voorzitter.